Gerechtsgebouw Aruba

Hoofdthema’s DNM


Natuurthema’s:

•    Soorten
•    Habitat; terrestrisch en marien

Milieuthema’s:

•    Afval
•    Geluid, Licht en Trillingen
•    Gevaarlijke Stoffen
•    Klimaatverandering
•    Luchtkwaliteit
•    Bodemkwaliteit
•    Waterkwaliteit
•    Bedrijven
•    Externe Veiligheid
•    Milieu en Gezondheid


Soorten en Habitat subthema’s

•    Ecologische hoofdstructuur
•    Flora en fauna
•    Habitat
•    Natuurlijke omgevingskwaliteit
•    Kustgebieden; koralriffen, mangrovebossen, wetlands en zeegrasvelden
•    Natuurbeheer
•    Natuurbescherming


Afval subthema’s;

•    Afvalverzameling
•    Afvalscheiding en afvalverwerking, verwerking van moeilijk afbreekbare stoffen en gevaarlijke reststoffen
•    Opslag afval, rest afvalstoffen, illegaal storten en zwerfafval
•    Lozing op zee
•    Sanitair voorzieningssysteem


Geluid, Licht en Trillingen subthema’s;

•    Industrie en instalaties
•    Geluidsoverlast en evenementen
•    Verkeer en luchtvaart
•    Omgevings lawaai
•    Langdurige blootstelling aan geluid en decibelschaal


Gevaarlijke Stoffen subthema’s;

•    Pesticide gebruik
•    Risicobronnen productie
•    Transport, opslag en overslag


Klimaatverandering en Luchtkwaliteit subthema’s;

•    Overstroming
•    Wateroverlast toename neerslag
•    Droogte, afname neerslag
•    Koolstof binden en opslaan
•    Stankoverlast en meststoffen
•    Uitstoot verontreinigende stoffen en fijnstof
•    Zeespiegelstijging
•    Temperatuurverandering


Bodemkwaliteit subthema’s;

•    Bouwstoffen
•    Grondverzet
•    Erosie
•    Geologie en verdroging
•    Landschapskwaliteit
•    Cultuurhistorie
•    Verontreiniging
•    Sanering


Waterkwaliteit subthema’s;

•    Drinkwatervoorziening
•    Grondwater
•    Kustwaterkwaliteit
•    Lozing naar zee
•    Regenwaterreservoirs en afvoer
•    Stranden
•    Visserij


Bedrijven subthema’s;

•    Bedrijfsactiviteiten
•    Economische ontwikkeling
•    Toerisme
•    Milieuvriendelijke faciliteiten
•    Milieukeuring
•    Vergunningen
•    Millieueffectenrapportage
•    Intern milieuzorgsysteem


Externe Veiligheid subthema’s;

•    Risico’s van vervoer en opslag gevaarlijke stoffen
•    Gebruik van luchthaven
•    Rampenbestrijding
•    Ramp voorkoming en beheer
•    Milieu incidenten, oil spill


Millieu en Gezondheid subthema’s;

•    Geluidsoverlast
•    Milieubedrijgingen
•    Ziektes
•    Gezondheidsrisico’s door milieufactoren
•    Leefomgeving verbeteringen
•    Schadelijke stoffen en invloed op gezondheid

Directorate of Nature & Environment
Sign up for our Newsletter

Contact

Directorate of Nature & Environment

B. Van de Zeppenfeldtstraat 7

San Nicolas, Aruba

Telephone: +297 584-1199

Email: info@dnm-aruba.org

Website: http://www.dnmaruba.org

Social Media