Openbare aanbesteding: Nutriënten meting van zeewater (kust)

June 6, 2024

 

OPENBARE AANBESTEDING

De Directie Natuur en Milieu namens de Minister van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken is voornemens in het openbaar aan te besteden

Het project:

Nutriënten meting van zeewater (kust)

Korte omschrijving van het werk:

Het kunnen versterken van de institutionele capaciteit voor ecologische en milieudata door middel van onderzoek en monitoring. Directie Natuur en Milieu (DNM) zoekt hierdoor partnerschap met consultants en laboratoria om onderzoek te laten verrichten naar data omtrent ecologische- en/of milieuvraagstukken.

Het Bestek is vanaf 3 juni 2024 kosteloos verkrijgbaar bij de Directie Natuur en Milieu te B. v/d Veen Zeppenfeldstraat 7, San Nicolaas.

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 3 juni 2024 te Directie Natuur en Milieu bij de afdeling Algemene Ondersteuning.

Ten behoeve van dit project zal een Inlichtingenvergadering worden gehouden op 17 juni 2024 om 10 uur te Directie Natuur en Milieu, B. v/d Veen Zeppenfeldstraat 7, San Nicolaas.

Nota van inlichtingen wordt vastgesteld op 24 juni 2024 en zal op die dag digitaal worden verstuurd aan alle aanwezigen tijdens de inlichtingenbijeenkomst en degene die een T.O.R.kwamen ophalen.

De Openbare aanbesteding vindt plaats op 8 juli 2024 om 10:00 uur bij de Directie Natuur en Milieu te B. v/d Veen Zeppenfeldstraat 7.

Op deze aanbesteding is het UAR 1986 van toepasing. De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende documenten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel van Aruba (bewijs niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidsverklaring van een lokale Bank tot het instellen van een Bankgarantie.
  3. Verklaring van de Ontvanger der Belastingen inzake nakoming fiscale verplichtingen.
  4. Andere vereisten zijn opgenomen in het Bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het Bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

Scroll To Top
Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente | © 2024