Hoofd Thema’s

Natuurthema’s

 • Soorten
 • Habitat; terrestrisch en marien

Milieuthema’s

 • Afval
 • Geluid, Licht en Trillingen
 • Gevaarlijke Stoffen
 • Klimaatverandering
 • Luchtkwaliteit
 • Bodemkwaliteit
 • Waterkwaliteit
 • Bedrijven
 • Externe Veiligheid
 • Milieu en Gezondheid

Soorten en Habitat subthema’s

 • Ecologische hoofdstructuur
 • Flora en fauna
 • Habitat
 • Natuurlijke omgevingskwaliteit
 • Kustgebieden; koralriffen, mangrovebossen, wetlands en zeegrasvelden
 • Natuurbeheer
 • Natuurbescherming

Afval subthema’s

 • Afvalverzameling
 • Afvalscheiding en afvalverwerking, verwerking van moeilijk afbreekbare stoffen en gevaarlijke reststoffen
 • Opslag afval, rest afvalstoffen, illegaal storten en zwerfafval
 • Lozing op zee
 • Sanitair voorzieningssysteem

Geluid, Licht en Trillingen subthema’s

 • Industrie en instalaties
 • Geluidsoverlast en evenementen
 • Verkeer en luchtvaart
 • Omgevings lawaai
 • Langdurige blootstelling aan geluid en decibelschaal

Gevaarlijke Stoffen subthema’s

 • Pesticide gebruik
 • Risicobronnen productie
 • Transport, opslag en overslag

Klimaatverandering en Luchtkwaliteit subthema’s

 • Overstroming
 • Wateroverlast toename neerslag
 • Droogte, afname neerslag
 • Koolstof binden en opslaan
 • Stankoverlast en meststoffen
 • Uitstoot verontreinigende stoffen en fijnstof
 • Zeespiegelstijging
 • Temperatuurverandering

Bodemkwaliteit subthema’s

 • Bouwstoffen
 • Grondverzet
 • Erosie
 • Geologie en verdroging
 • Landschapskwaliteit
 • Cultuurhistorie
 • Verontreiniging
 • Sanering

Waterkwaliteit subthema’s

 • Drinkwatervoorziening
 • Grondwater
 • Kustwaterkwaliteit
 • Lozing naar zee
 • Regenwaterreservoirs en afvoer
 • Stranden
 • Visserij

Bedrijven subthema’s

 • Bedrijfsactiviteiten
 • Economische ontwikkeling
 • Toerisme
 • Milieuvriendelijke faciliteiten
 • Milieukeuring
 • Vergunningen
 • Millieueffectenrapportage
 • Intern milieuzorgsysteem

Externe Veiligheid subthema’s

 • Risico’s van vervoer en opslag gevaarlijke stoffen
 • Gebruik van luchthaven
 • Rampenbestrijding
 • Ramp voorkoming en beheer
 • Milieu incidenten, oil spill

Millieu en Gezondheid subthema’s

 • Geluidsoverlast
 • Milieubedrijgingen
 • Ziektes
 • Gezondheidsrisico’s door milieufactoren
 • Leefomgeving verbeteringen
 • Schadelijke stoffen en invloed op gezondheid
Scroll To Top
Directie Natuur & Milieu | © 2024